اساتید گاتریم

مجید کثیری
مجید کثیری
رضا شیرازی مفرد
رضا شیرازی مفرد
امید عسگری
امید عسگری
عادل طالبی
عادل طالبی
مسعود محمدی
مسعود محمدی
حسین وحدانی
حسین وحدانی
همید فدایی
همید فدایی
حامی معافی غفاری
حامی معافی غفاری
آرمین سپیده‌دم
آرمین سپیده‌دم
صمد طاهری
صمد طاهری

تدریس در گاتریم