یکشنبه, 17 مرداد 1395 ساعت 19:17

کارگاه KPI / یزد / 01

ویژه مدیران و کارشناسان واحد های سازمانی

منتشرشده در سمینارها
یکشنبه, 17 مرداد 1395 ساعت 19:09

کارگاه KPI / تهران / 01

ویژه مدیران و کارشناسان واحد های سازمانی

منتشرشده در سمینارها