هدف از برگزاری این کارگاه ارائه یک "نقشه راه" به جوانان برای انتخاب شغل مناسب خود از میان انبوهی از مشاغل می‌باشد. بدیهی‌است که اکثر جوانان طی دوران تحصیل خود نکات ارزنده بسیاری را دراین خصوص از اولیاء و مربیان دلسوز خود فراگرفته‌اند، لکن وضعیت نابسامان اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نشان¬دهنده ناکافی و نامنسجم بودن آن آموزش¬ها می¬باشد و همچنین لزوم برگزاری چنین آموزش‌هایی را بطور سازمان‌یافته و متمرکز تأیید می¬نماید.

 هدف از برگزاری این کارگاه ارائه یک "نقشه راه" به جوانان برای انتخاب شغل مناسب خود از میان انبوهی از مشاغل می‌باشد. بدیهی‌است که اکثر جوانان طی دوران تحصیل خود نکات ارزنده بسیاری را دراین خصوص از اولیاء و مربیان دلسوز خود فراگرفته‌اند، لکن وضعیت نابسامان اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نشان¬دهنده ناکافی و نامنسجم بودن آن آموزش¬ها می¬باشد و همچنین لزوم برگزاری چنین آموزش‌هایی را بطور سازمان‌یافته و متمرکز تأیید می¬نماید.